wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Семинар за бизнеса с лектор Веселин Илиев се проведе в ОИЦ-Шумен. На срещата бяха поканени представители на местния бизнес като те бяха подробно информирани относно възможностите, които европейските програми предоставят на бизнеса. Лекторът бе част от отдел "Международно икономическо сътрудничество" на Българска стопанска камара и Enterprise Europe Network, Национално контактно лице по Хоризонт 2020 - Достъп до финансиране, лизенциран консултант на IMP³rove Академия за иновационен мениджмънт на ЕК и национален координатор на дейностите по Инструмент за МСП към Хоризонт 2020, Работна група „Интернационализация" и Секторна група „Ресурсна ефективност" на Enterprise Europe Network.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.