wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Общините и общинските предприятия в област Шумен, които са допустими кандидати по процедурата "Активни" от ОП "Развитие на човешките ресурси", получиха информация от Областния информационен център за условията на схемата. На срещата присъства и представител на Дирекция "Бюро по труда" - Шумен. Процедурата е насочена към идентифициране, мотивиране и обучение с цел последваща заетост и успешна реализация на пазара на труда на неактивни лица от 15 до 29 години, които са извън обучение, образование и заетост. Срокът за подаване на проекти е 31 август, 2015г. Индикативният период за сключване на договори и стартиране на дейностите по проектите е януари-февруари, 2016г. Допустими кандидати освен общини, райони на общини и общински предприятия са още неправителствени организации, работодатели,центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за професионално обучение; социални партньори и организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда. Идентифицираните безработни лица трябва да бъдат включени в обучения за придобиване на професионална квалификация в професии от клас 2 до клас 9 от НКПД и/или чужди езици и дигитална компетентност. С придобитите знания могат да получат субсидирана заетост при работодател за период от 6 месеца в рамките на проекта или да бъдат върнати в образователната система или да получат шанс за друга пазарна реализация. Изпълнението на проектите трябва да приключи към 31 декември, 2017г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.