wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център в Шумен представи процедурата "Ново работно място", съфинансирана по Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси". Пред работодатели от област Шумен бяха разяснени условията за допустимост на кандидатите, проектите и разходите, които се планират по тях. На информационната среща в Областния информационен център бяха представени възможности за електронно кандидатстване по процедурата и електронно отчитане на проектите. Сред най-често задаваните въпроси бе този за видовете обучения, които наетите по проектите лица трябва да преминат. Експертът по Комуникация, информация и логистика в ОИЦ Ирена Стефанова отговори на въпроси на работодатели за начина на деклариране на "минимална помощ" по правилото "de minimis".По процедурата " Ново работно място" се кандидатства чрез ИСУН 2020 с електронно попълнен формуляр до 14 септември,2015г. В рамките на процедурата освен дейностите по наемане и обучение на неактивни лица са предвидени и средства в размер до 30% от допустимите преки разходи по проекта за оборудване на разкритите от работодателите нови работни места. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.