wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Двучасова изнесена приемна организира екипа на ОИЦ-Шумен по процедурите: "Активни" и "Ново работно място", съфинансирани от ОП "Развитие на човешките ресурси" (2014-2020). Щандът бе позициониран на главната улица над ДКТ " Васил Друмев". Експертът по "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ - Грациела Атанасова представи информация, свързана с кандидатстването по двете процедури от страна на допустимите бенефициенти - работодатели, НПО, ЦПО, общини, публични организации и такива предоставящи посреднически услуги на пазара на труда. Освен за двете процедури, в откритата приемна на ОИЦ се раздадоха материали и информация за всички оперативни програми за периода (2014-2020) и изготвеният от ОИЦ Каталог 2015 с процедури за кандидатстване по тях, както и добри практики по проекти, съфинансирани от СКФ (2007-2013).

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.