wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Съвместна пресконференция на Областен информационен център - Шумен, Агенцията за социално подпомагане и Българския червен кръст даде началото на кампанията "Заедно за съпричастността" в област Шумен. В рамките на инициативата ще се предоставят пакети с хранителни продукти на над 9000 най-нуждаещи се лица в областта, които живеят в най-висока бедност и социална изолация. Хранителните продукти са закупени със средства от Фонда за европейско подпомагане в рамките на Оперативната програма за храни на Европейския съюз. След проведена обществена поръчка са избрани доставчиците на хранителните продукти и те ще бъдат раздадени на хората, чрез партньорската организация - Български червен кръст(БЧК), съобщи Атанас Велинов - главен експерт в Дирекция " Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция" на Агенцията за социално подпомагане в област Шумен. Координаторът на БЧК за областта - Пламен Петров, информира, че очаква да започне приемането на продуктите от страна на БЧК на 18 ноември, а впоследствие по график доброволците и координаторите на организацията в десетте общини на област Шумен ще започнат да ги раздават на хората. В рамките на тази кампания, Областният информационен център в Шумен ще подпомогне изпълнението на задължителните съпътстващи мерки,свързани с предоставянето на информация за възможности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"(ОПРЧР), които подпомаганите с храни лица могат да използват за реализирането си на пазара на труда и за социално включване. "С оглед на това, още преди да започне раздаването на пакетите с хранителни продукти, експерти на ОИЦ - Шумен ще обучат координаторите и доброволците на БЧК, като им предоставят необходимата информация за над 10 процедури по ОПРЧР, които крайно нуждаещите се лица могат да използват като възможности в бъдеще, за да намерят заетост или за социално включване", съобщи управителят на ОИЦ, Галина Минчева. Обучението ще се проведе на 18 ноември от 10.00ч. в зала "Миналия век" в Шумен.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.