wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Около 100 души от област Шумен събра на заключително информационно събитие, ОИЦ-Шумен. То се проведе на 10 декември в Гранд хотел - Шумен и е финалната проява на центъра в рамките на проекта "Европейски информационен център - Шумен", финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ". "Фондовете на ЕС и ИСУН 2020 - в услуга на бенефициентите" бе темата на форума. Събитието се проведе под патронажа на областния управител, г-жа Донка Иванова. Тя пожела успех на участниците и повече проекти през новия програмен период (2014-2020). По време на информационното събитие бе представена за първи път платформата за електронно отчитане на проекти ИСУН2020, която досега бе в тестова версия. Главният експерт от Дирекция " СУСЕС" при Министерски съвет, Георги Стратиев и колегата му ст. експерта Станислава Димитрова демонстрираха в реално време възможностите, които системата предлага, както за отчитане, така и за електронно кандидатстване. Дискутирани бяха трудности, които представители на общини, неправителствени организации и бизнеса са срещнали при използването на платформата за електронно кандидатстване в първите проведени процедури по новите оперативни програми. В хода на форума бяха разгледани новите европейски правила за обществените поръчки(ОП), които се очаква да бъдат синхронизирани в националното законодателство с новия Закон за ОП. Представители на информационната мрежа Enterprise Europe Network (EEN) представиха добри практика на европейско ниво в създаването на публично-частни партньорства по проекти и възможностите за развитие на клъстери с европейски средства, в това число и чрез финансовия ресурс на предстояща през 2016г. процедура по Оперативна програма " Иновации и конкурентоспособност".

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.