wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес, на среща с граждани, заинтересовани от безплатното саниране, Ирена Стефанова от Областния информационен център разясни новостите в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В следствие на измененията, по програмата ще могат да се включват още два вида многофамилни жилищни сгради:
- строените по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство), ППП (пакетно-повдигани плочи), ЕПК (едроплощен кофраж), пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа от минимум шест до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
- масивни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с шест или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

 

 

20160215 100951

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.