wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Силен интерес в Шумен предизвика конференцията на тема " Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016г", която организираха съвместно Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Областния информационен център(ОИЦ) в града.
Форумът бе открит от областният управител Донка Иванова. Около 100 представители на бизнеса и лекторите бяха приветствани от зам.-кмета на Община Шумен Боян Тодоров и Ирена Бойновска - национален координатор на евродепутата Ева Паунова. Заместник - директора на ИАНМСП - Никола Стоянов представи услугите на Агенцията и новите мерки в подкрепа намирането на външни пазари и партньори за българския бизнес. Управителят на ОИЦ - Галина Минчева запозна участниците с актуални процедури за кандидатстване с проекти през 2016г, съ-финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Бизнесът бе провокиран с нова платформа за цялостна онлайн организация на офис. Тя бе демонстрирана от Татяна Цвяткова - мениджър " Партньори" в "Майкрософт България". Финансови инструменти в подкрепа на малкия и среден бизнес представи Светлана Геронтиева - експерт "Микробизнес" във Финансов център - Шумен при Банка ДСК. На форума бе представен още реда и условията за кандидатстване с проекти пред Националния иновационен фонд от Станислав Ангелов - директор на Дирекция "Развитие на малките и средни предприятия" в ИАНМСП.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.