wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 11.04.2016г Областен информационен център - Шумен проведе среща с повече от 30 студента от Филиал Шумен на Медицински университет проф. д-р Парашкев Стоянов - Варна. На срещата бяха представени условията, начина, етапите на кандидатстване и наградите в конкурса "Най-добра идея за start-up бизнес".  Конкурса е част от националната кампания "Успешни ЗАЕДНО", която се провежда от Мрежата от 28 информационни центъра. Студентите се интересуваха дали има някакви ограничение по отношение на сферата, в която трябва да са разписани идеите, какъв би бил бюджета и дали могат да подадат обща идея от името на няколка студента. Първия етап от конкурса - подаване на бизнес предложения в рамките на една страница на електронната поща на ОИЦ-Шумен: oic.shumen@eufunds.bg или на място в центъра на адрес: бул. Славянски №17 – колонадата на общината ще приключи на 14.04.2016 г.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.