wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес Областен информационен център - Шумен представи пред студентската общност в ШУ "Еп. К. Преславски" конкурса "Най-добра идея за start-up бизнес". На срещата бяха представени условията, начина и етапите на кандидатстване, както и предвидените награди за отличените на първите три места бизнес идеи. Студентите искаха да знаят дали е възможно да се кандидатства с идея за социално предприемачество и дали в хода на конкурса първоначално подадената безнес-идея може да претърпи промяна. Конкурса на тема „Най-добра идея за start-up бизнес“ е част от общата инициатива на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ, на тема „Успешни заедно“. Той се организира от Областния информационен център – Шумен и „Европа директно“ в партньорство с „Център за кариерно ориентиране – Шумен“ и „Предприемаческа академия CREW 21“. 

 
 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.