wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Представители на пет фирми посетиха днес Областния информационен център в Шумен, за да поставят актуални въпроси по интересуващи ги програми и процедури за кандидатстване. Само две от фирмите - от вида средно и голямо предприятие са изпълнявали проекти по ОП " Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПРКБИ) в първия програмен период 2007-2013, а за останалите кандидатстването по оперативните програми е предизвикателство. Фирмите с опит по проекти посочиха най-често срещаните от тях проблеми при кандидатстването и отчитането на проектите - огромният обем съпътстващи документи, недостъпната и ненавременна информация и липсата на контакти между бенефициентите и управляващият орган. Проблем за големите предприятия е ограничението по de minimis в рамките на процедурите. Фирмите направиха препоръки за намаляване на бумащината, както при кандидатстването, така и при отчитането на проектите.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.