Печат на тази страница

Близо 200 души присъстваха на първата информационна кампания, проведена от Областен информационен център (ОИЦ) – Шумен в десетте общини на област Шумен.  Стартът беше поставен в община Велики Преслав, като в рамките на две седмици – от 18 до 29.07.2016 г. експертите на ОИЦ посетиха  десетте общини на област Шумен. Те представиха правилата за усвояването на безвъзмездна финансова помощ по програмите през периода 2014-2020 и процедури, отворени за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“(ОПИК). На срещите присъстваха земеделски производители, представители на общини, бизнеса, читалища и неправителствени организации. Най-голям интерес, земеделските производители проявиха към възможностите за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР. Най-активно от подмярката се интересуваха в община Никола Козлево, а най-слаб бе интересът в община Велики Преслав. Цели на подмярката са ускоряването на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства, и тяхното икономическо развитие. Финансовата помощ, която се предоставя за проект е в размер на 15 000 евро.  Могат да кандидатстват както земеделски производители, така и еднолични търговци (ЕТ), дружества с ограничена отговорност – ЕООД и ООД,  и земеделски кооперации. Прием на документи по подмярката се извършва до 12.08.2016г. Желаещите трябва да представят разработен от тях бизнес план за период от 5 години напред, включващ инвестиции свързани с постигането на целите.

По време на кампанията бяха разяснени и правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през новия програмен период, проблеми при подаване и отчитане на проекти в електронната система ИСУН 2020 и др.

На информационното събитие в община  Шумен, пред бизнеса бе представена актуалната към момента процедура „Енергийна ефективност за МСП“, финансирана по ОПИК. Помощта по процедурата е в размер от 50 000  до 1 500 000 лв., като средствата са предназначени за извършване на предварителен енергиен одит, мерки за енергийна ефективност, придобиване на дълготрайни материални активи и строително-ремонтни дейности. Потенциални бенефициенти могат по процедурата могат да бъдат микро, малки и средни предприятия. Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 12.10.2016 г.

Следващата кампания на ОИЦ-Шумен в общините от област Шумен ще бъде прз последното тримесечие на 2016г.