wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център - Шумен проведе последна за тази година информационна кампания в област Шумен. Експертите на центъра обиколиха десетте общини в периода 10.10 - 21.10.2016, като старта бе в община Каолиново и завърши в община Шумен. Обучени бяха близо 200 души, с превес на дамите. На срещите с бенефициенти бяха представени две актуални към момента процедури. "Активно включване" по Оперативна програма развите на човешките ресурси с краен срок за кандидатстване 31.10.2016 г. 17:30 ч., като процедурата включва: предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда; професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняване на трудови и осигурителни права на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания. Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" по Програмата за развитие на селските райони. По тази подмярка подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.