wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център - Шумен проведе първата си информационна среща относно българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018г.. Целта на срещата беше шуменската общественост да бъде запозната с ползите и ангажиментите за България във връзка с Председателството. На срещата присъстваха представители PR и комуникатори от областната и общинските администрации в 10-те общини от региона, училища, читалища, НПО, общински съветници, културни институти, Шуменски университет, медии. Беше им разяснено що е то Съвет на ЕС, какво представлява ротационното Председателство на съвета и какви анжаменти произлизат от това. 

Осъществяването на Председателството на Съвета на Европейския съюз е задължение на държавите членки, което произтича от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС). Съгласно настоящата система на ротационно председателство, държавите членки са групирани в предварително определени „тройки“ - в рамките на 18 месеца, три последователни председателства работят заедно по изпълнението на една обща програма. България ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС на 1 януари 2018 г. – в „тройката“ Естония – България - Австрия. След това Председателството ще се поеме от „тройката“ Румъния – Финландия - Хърватия.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.