wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес Областен информационен център - Шумен проведе своята годишна отчетна пресконференция. Пред медиите в Шумен ОИЦ даде отчет за свършената работа през 2016 г. 

В събития от задължителния план на ОИЦ, който включва 2 информационни кампании в общините от област Шумен с общо 20 събития, 3 пресконференции и 1 обучение са присъствали общо 403 души. В събития извън задължителния план на центъра - 4 бр., проведени съвместно с ИАНМСП и Община Шумен са присъствали общо 280 души. Посетителите на място, в офиса на ОИЦ - Шумен до момента са 530. Основните въпросите, които са задавали са: саниране на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за саниране; Подпомагане на неземеделски дейности по ПРСР; Възможности за стартиране на самостоятелна стопанска дейност;  Проекти за интегриране на малцинствени групи по ОПНОИР.

ОИЦ - Шумен представи и справка за сключените договори по всички оперативни програми на територията на област Шумен към 19.12.2016. На територията на цялата област са сключени 61 договора на обща стойност 39 341 279,74лв. Най-много проекти има по ОП "Развитие на човешките ресурси" - 23 за 7 300 679,50лв. По ОП "Иновации и конкурентоспособност" има 13 договора за област Шумен, като 11 от тях са в община Шумен. В община Шумен по всички Оперативни програми има 25 договора на обща стойност 23 176 111,33лв, следвана от община Нови пазар с 11 договора за 9 637 274,00лв.

На 20 и 21 декември Областен информационен център - Шумен ще проведе своето последно за годината събитие. Ще се проведе двудневно обучение на тема "Оперативните програми през 2017 г". 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.