wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Двудневно обучение на тема "Оперативните програми през 2017г." проведе Областния информационен център в Шумен. Форумът се състоя в периода 20-21 декември, а в програмата му бяха включени актуални теми, свързани с подготовката и изпълнението на проекти по оперативните програми (ОП). Управителят на ОИЦ - Шумен, Галина Минчева представи всички Индикативни годишни работни програми (ИГРП) по ОП през 2017г. Директорът на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие", Милена Чобанова отговори на въпроси на бенефициенти, свързани с подготовката и изпълнението на проекти по под-мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от ПРСР(2014-2020). Началникът на регионален сектор - Варна към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИ, Владимир Бобев даде разяснения по изготвянето на проекти по обявената на 12 декември процедура "Развитие на клъстери в България", както и по всички предстоящи процедури по ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), включени в ИГРП през 2017г. Александър Джоганов - външен консултант към Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) запозна участниците със стъпките, които трябва да следват когато изготвят проектите си и кандидатстват с тях за финансиране не само по ОПИК, но и пред други външни донори. Инж. Недялка Русева - експерт по ЗОП даде указания и коментари по прилагането на новия Закон за обществените поръчки от бенефициентите при изпълнението на проекти, така че да бъдат избягвани финансови корекции, заради некоректно реализирани процедури за възлагане на външни изпълнители.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.