wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Договори за над 47 млн. лева безвъзмездна финансова помощ са сключени в област Шумен по оперативните програми от началото на програмния период (2014-2020) досега. От тях реално изплатените средства са над 18,5 млн. лева. Справката е от Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) и бе представена днес от експертите на Областния информационен център. От сключените общо 77 договора, най-много са по ОП "Развитие на човешките ресурси"(ОПРЧР) - 33 бр. и по ОП " Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) -17бр. От ОИЦ уточниха, че по договорите на бизнеса по ОПИК са привлечени почти 9 млн. лева, основната част от които са за подобряване на производствения капацитет на фирмите (по ос 2 на ОПИК) - 6,7 млн.лв. За повишаване на енергийната ефективност са сключени 2 договора на обща стойност почти 1 млн. лева. По-малко са договорите за иновации и за развитие на управленския капацитет на малките и средни предприятия. Пред журналисти бе представена и ОП "Инициатива за малките и средни предприятия", която осигурява финансиране на бизнеса с т.нар. дългови инструменти. По време на информационното събитие с медиите бяха представени актуални процедури за кандидатстване по ОПИК и Програмата за развитие на селските райони.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.