wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 70 бенефициенти - представители на местни инициативни групи, общини, фирми и неправителствени организации се включиха в двудневното обучение на Областен информационен център - Шумен, проведено на 13 и 14 септември в офиса на ОИЦ. Изключително висок бе интересът на участниците към практическия модул на обучението - за кандидатстване и отчитане на проекти чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). Лектор бе Георги Стратиев - главен експерт в Дирекция "Централно координационно звено" в Министерски съвет. В рамките на форума бяха представени и актуални процедури за кандидатстване по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси". Лектори бяха Владимир Бобев - началник на регионален сектор " Варна" на Главна Дирекция " Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката и Галина Минчева - управител на ОИЦ-Шумен.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.