wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На последната за 2017 година среща с медиите, екипът на Областен информационен център - Шумен изнесе данни за дейността си и за изпълнението на оперативните програми. Над 550 потребители са ползвали информационни услуги на място в офиса на ОИЦ, а 807 бенефициенти от Шумен и областта са присъствали на организираните общо 24 информационни събития през 2017г. На територията на областта са регистрирани 40 нови договори по оперативните програми, като най-много проекти ще се реализират по ОП "Иновации и конкурентоспособност" и ОП "Развитие на човешките ресурси". В Североизточен планов регион, Област Шумен запазва второто си място след Варна по брой сключени договори - 100 на обща стойност 85 млн. 490 хил. 313 лева. Данните, изнесени от ОИЦ са от Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) и в тях не са отразени договорите по Програмата за развитие на селските райони. В края на пресконференцията, екипът на ОИЦ раздаде новогодишни подаръци и почерпи представителите на медиите с баница с късмети.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.