wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Актуални през 2018 година възможности за кандидатстване по оперативните и други програми събраха в Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен представители на фирми и предприемачи. Управителят на центъра, Галина Минчева запозна присъстващите със стартирали и предстоящи процедури по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и "Програмата за развитие на селските райони". Ръководителят на офиса на "Enterprise Europe Network" в Добрич, Татяна Гичева информира участниците в срещата за възможности по "Хоризонт 2020" и "Еразъм +", а предприемачът Иван Ламбов представи други финансови инструменти за финансиране на бизнес идеи.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.