wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

От 17 април до 12 май Областен информационен център - Шумен ще представи актуални процедури за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони. Експертите на центъра ще посетят общините от област Шумен и ще представят мярка 7.2 от ПРСР " Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" с възможности на общините в тези райони да кандидатстват за обновяване на образователна, спортна, улична инфраструктура и енергийна ефективност на сгради. Стартът на информационната кампания бе даден днес с пресконференция в ОИЦ-Шумен. Срещите в общините от област Шумен ще се проведат по график, като ще започнат от Община Никола Козлево на 17 април в 9.30ч. и ще завършат в община Венец на 03.05. Информационното събитие в община Шумен, ще бъде по темата "Фонд на фондовете" а гост - лектори от Фонда ще бъдат Тихомир Илиев и Александра Льомоан.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.