wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информационно събитие за актуални процедури по европейски програми и по Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ) събра в Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен около 40 представители на неправителствени и културни организации от общината и областта. Експертите на ОИЦ представиха информация по програма "Европа за гражданите", "Творческа Европа", " Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество" и по процедурата: "Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство", финансирана от ОПДУ. В хода на информационното събитие бяха зададени много въпроси по изискванията за кандидатстване и допустимостта на кандидатите и проектите.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.