wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 200 души от област Шумен бяха информирани за открити процедури за кандидатстване по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и други програми на ЕС. В периода 29 октомври - 16 ноември, експертите на Областния информационен център представиха възможностите за кандидатстване по под-мярка 6.4.1 от ПРСР, "Социално включване в общността" по ОП "Развитие на човешките ресурси", Финансовия механизъм на ЕИП и други отворени процедури за кандидатстване.Това е втората информационна кампания на ОИЦ за 2018г. в общините от областта в рамките на задължителния годишен план на центъра.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.