Печат на тази страница

Над 200 души от област Шумен бяха информирани за открити процедури за кандидатстване по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и други програми на ЕС. В периода 29 октомври - 16 ноември, експертите на Областния информационен център представиха възможностите за кандидатстване по под-мярка 6.4.1 от ПРСР, "Социално включване в общността" по ОП "Развитие на човешките ресурси", Финансовия механизъм на ЕИП и други отворени процедури за кандидатстване.Това е втората информационна кампания на ОИЦ за 2018г. в общините от областта в рамките на задължителния годишен план на центъра.