wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В последното за 2018 година публично информационно събитие с бенефициенти по оперативните програми, Областен информационен център - Шумен представи успешни иновативни проекти в сферата на земеделието, науката и образованието, реализирани в област Шумен с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове(ЕСИФ)през програмен период 2014 - 2020 година. Около 70 души присъстваха на двудневния форум. Повече от половината от присъстващите бяха млади хора от Шумен и областта. В първия ден на обучението презентации направиха Милена Чобанова - директор на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие", Сирма Комитова - изпълнителен директор на Местна инициативна група "Нови пазар - Каспичан", Галина Минчева - управител на ОИЦ - Шумен. Бяха представени предстоящи през 2019 година процедури по Програмата за развитие на селските райони, обяви за кандидатстване с проекти по Стратегията на МИГ "Нови пазар - Каспичан" и новите моменти в Общата селскостопанска политика през следващия програмен период (2021-2027). Най-силен интерес предизвикаха презентациите на иновативни проекти, направени от Ангел Христов - собственик на биологичен пчелин в община Смядово, Димитър Шарбанов - експерт по иновативни европейски проекти и Владимир Гатев, експерт "Дигитално земеделие". Направена бе демонстрация на възможностите, които ще имат фермерите в бъдеще за развитие на т.нар. "smart" стопанства. Във втория ден на обучението участниците бяха запознати с постиженията на науката и тяхното приложение в екологични европейски проекти. Професор д-р Галина Момчева - председател на ИКТ Клъстер - Варна представи пред млади хора от профилирани и професионални гимназии в Шумен презентация на тема" Дигитализация и иновации в бизнеса". По време на форума, управителят на ОИЦ - Шумен, Галина Минчева връчи на присъстващите евроексперти от десетте общини на област Шумен благодарствени грамоти за дългогодишното активно сътрудничество с центъра и им подари рекламни сувенири на ОИЦ.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.