wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Около 3000 потребители са се възползвали от информационните услуги, предоставяни в офиса на Областен информационен център - Шумен в периода 2016-2018 година. Това съобщи на заключителната пресконференция по проекта "Осигуряване функционирането на ОИЦ-Шумен", управителят на центъра Галина Минчева. През тригодишния отчетен период почти 2 500 души са посетили организираните от ОИЦ 75 публични информационни събития в област Шумен. Най-много запитвания експертите са получили за актуални процедури по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и за стартиране на бизнес и насърчаване на предприемачеството. Значителен процент от посетителите на центъра са търсели информация за възможностите да кандидастват за саниране на многофамилни жилищни сгради с пари от европейски програми и Националната програма за енергийно обновяване на българските домове. Силен е бил интересът на потребителите и към Програмата за развитие на селските райони и възможностите за кандидатстване по мерки 6.3, 4.1 и 6.4. През периода (2014-2020 г.), Област Шумен е реализирала 113 проекта за близо 115 млн. лв., и заема второ място след Варна по размер на усвоените средства сред областите в Североизточния регион. Община Шумен е с най-голям брой реализирани проекти - 65 на обща стойност 82,5 млн.лв. сред общините в областта.
На заключителната пресконференция по проекта на ОИЦ присъства зам.-кмета по "Икономическо развитие" на Община Шумен, Росица Антонова. Тя даде положителна оценка за работата на екипа на центъра и съобщи, че Община Шумен ще кандидатства с проект за продължаване работата на центъра, на обща стойност 370 000 лв.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.