wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над сто души се включиха в информационния ден, организиран от Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен за представяне на новата Оперативна програма (ОП) "Наука и образование за интелигентен растеж" (НОИР) (2014-2020), програма "Еразъм плюс" и новата система за електронно кандидатстване и отчитане на европроекти. На събитието присъстваха служители на общинските администрации, фирми, неправителствени организации, училища и граждани. Събитието се проведе в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" - Шумен. Форумът бе открит от Върбан Върбев - началник на Регионалния инспекторат по образование, който подчерта нуждата от новата оперативна програма и полезността на форуми за популяризирането на оперативната програма. За целите, приоритетите и дейностите на ОП НОИР говори Иван Иванов - старши експерт в отдел "Регионално управление на проекти" в ГД "Структурни фондове и международни образователни програми" на Министерството на образованието и науката. Той отговори на въпроси за финансирането по програмата, типовете бенефициенти, които ще бъдат финансирани и възможностите за използване на програмата. В рамките на информационния ден представители на ОИЦ - Шумен презентираха новите услуги на ИСУН за кандидатстване и отчитане на проекти по електронен път, и  новите европейски правила.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.