wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 170 души от деветте общини на Област Шумен се включиха в информационна кампания на Областния информационен център (ОИЦ), която се проведе в периода 10-21 феврурари. Кампанията премина под мотото  „Новият програмен период - електронно кандидатстване и отчитане на проекти". Експертите от ОИЦ - Шумен разясниха възможностите за електронното кандидатстване и отчитане на проектите през новия програмен период (2014-2020г.). Досега електронното кандидатстване бе възможно само за част от оперативните програми (ОП). През новия седем годишен период онлайн проекти и отчети ще се подават по всички ОП. Кандидатите и изпълнителите на проекти ще бъдат максимално облекчени, както по отношение на съдържанието на документите, които ще се попълват в онлайн режим, така и при подаването на справки и представянето на допълнителна информация към формулярите за кандидатстване и отчетите. Унифицирането на онлайн формулярите и отчетите по проектите по всички оперативни програми също ще улесни бъдещите ползватели на евросредства. Важен акцент в срещите бе демонстрирането на новите функционалности в секциите за е-кандидатстване и е-отчитане в портала: eufunds.bg. Ползването им ще бъде възможно само с електронен подпис. Участниците в срещите бяха запознати и с промените, които се очаква да настъпят в националната нормативна база, свързани с намаляването на административната тежест за кандидатите и изпълнителите на европроекти.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.