wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център(ОИЦ) - Шумен стартира конкурс за младежки проект под мотото: "Да създаваме заедно европейски проекти". Това се случи по време на информационно събитие с ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици "Н.Й.Вапцаров" в офиса на ОИЦ днес. Стажантът Александър Караджов разясни условията за включване и изискванията към кандидатите и проектите. Инициативата за конкурса е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика. От днес до 21 май на електронната поща на ОИЦ - Шумен: oic.shumen@eufunds.bg ще се приемат проекти, разработени от младежи на възраст 17 - 21 години, обяви управителят на ОИЦ, Галина Минчева. Тя запозна единадесетокласниците от ГПЧЕ с целите и приоритетите на седемте оперативни програми за периода 2014-2020г., с които трябва да бъдат съобразени проектите в конкурса. Друго изискване е те да водят до подобряване качеството на живот в региона, в който авторите им живеят. Насоките и регламента за конкурса вече са публикувани в портала на Структурните фондове: http://eufunds.bg/bg/page/1024/. Конкурсът ще се проведе в два етапа - регионален и национален. Проектите от регионалният етап ще се оценяват в периода 26 май - 13 юни, от комисия, определена от ОИЦ. Регионалният победител ще бъде обявен до 20 юни и награден с електронен четец. Той ще участва в националният кръг на конкурса, който ще се проведе от 20 - 30 юни. Победителят на национално ниво ще получи мобилен телефон. Всички участници в конкурса ще получат грамоти.През април, ОИЦ-Шумен ще проведе поредица от информационни срещи с ученици и студенти, които заявят желание за включване в конкурса.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.