wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информационен ден - обучение за електронното кандидатстване и електронното отчитане на проекти проведе Областният информационен център в Шумен. Над 80 представители на бизнеса, неправителствени организации, общини, образователни и културни институции от област Шумен придобиха  практически умения за работа с Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от ЕС и обособените в нея модули за кандидатстване и отчитане на проекти в онлайн режим. Обучението се проведе в учебният корпус към Техническия факултет на Шуменският университет „Епископ Константин Преславски". Към момента всеки, който подава проект онлайн трябва да разполага с електронен подпис, обясни Георги Стратиев - старши експерт в Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз"(ИСУСЕС) при Министерски съвет. Електронното кандидатстване ще претърпи развитие, така че да могат повече от един човек да работят по изготвянето на даден проект онлайн, поясни той. Лекторът обърна внимание на възможността един проект да се отчита от няколко лица с електронни подписи, както и няколко проекта да се отчитат с електронният подпис само на един човек.В хода на обучението бяха изпробвани на практика възможностите, които Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) предлага при електронното кандидатстване с проекти по оперативните програми(ОП). Участниците работиха в тестовата среда на ИСУН. Те подадоха електронно проект по зададена за нуждите на обучението процедура по ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". В рамките на обучението, подадените електронно проекти бяха одобрени, а впоследствие и отчетени онлайн с електронно подадени документи - технически доклад и финансов отчет, и искане за плащане. Особеностите в електронната комуникация бенефициент - Управляващ орган на ОП също бяха разгледани в хода на обучението.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.