wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Брошури и дипляни по проекта "Шумен 2020" са на разположение от днес в Областния информационен център. В тях е отразен напредъка по изпълнението на проекта, с който Община Шумен подготвя своя общински план за развитие (ОПР) за периода 2014-2020г. Проектът се финансира по Оперативна програма " Административен капацитет" и е на стойност 74 192,80 лева. От планираните в него дейности до момента са проведени публични обсъждания за мисията, визията, стратегическите цели и приоритети на общинския план. Разработен е и механизъм за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на плана. В процес на реализация са дейностите по разработване на общинския план и провеждане на съпътстващо обучение за прилагането на механизма за мониторинг, контрол и оценка. Предстои да бъдат обучени 21 служители на общинската администрация за прилагане на механизма за контрол и последваща оценка на изпълнението на ОПР. Проектът е със срок 6 месеца и приключва на 08 май, т.г.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.