wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Дейността на ОИЦ Шумен продължава до юни 2015г.  обяви  на пресконференция Данаил Данчев-ръководител на проект: "Европейски информационен център-Шумен". Анексът  предстои да се подпише до края на месец юни. Ще бъде проведен  конкурс за  двама експерти, като дейността управител ще продължи  да се изпълнява от досегащният- Галина Минчева.Предвидено е  да  бъдат изработени   рекламни сувенири,печатни материали,каталог в областта на туризма,преведен на два чужди езика-подарък  за гостите на града . Предвидена е по-агресивна медийна кампания с рекламни клипове в  електронни медии. Ръководителят на проекта,  даде много добра оценка за работата на центъра. От 2012г. до 2014г. са проведени 121 събития. Планът е преизпълнен с 25 допълнителни информационни срещи, отчете управителят на ОИЦ- Шумен- Галина Минчева.  Проведени са 6 посещения във всяка една от деветте общини на областта. Сред  дискутираните теми   са  били:  открити процедури за подбор на проекти по оперативните програми.  Посетителите в центъра са се увеличили двойно, като само   за първото шестмесечие  на тази година броят им  е   толкова, колкото   за цялата първа година. Средно месечният брой на посетителите в центъра  е нарастнал  от 32 до 64  души. Най-много въпроси   е имало  по  проекта" Енергийно обновяване на българските домове" по ОП"Регионално развитие".  ОИЦ Шумен е бил подпомаган в работата си от : Областна управа,Община Шумен,Регионална библиотека"Стилиян Чилингиров",Европа- директно,Териториално статистическо бюро Шумен и Художествена галерия „Елена Карамихайлова".   

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.