wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Приключи информационна  кампания на Областния информационен център( ОИЦ), проведена в деветте общини  на област Шумен в периода от 03 до 13 юни 2014г. Срещите посетиха над 130 души, от които - представители на общинска администрация,културни институции, читалища и бизнеса. В кампанията  бяха представени одобрените към 30 май т.г. от правителството проекти на оперативни програми за периода 2014-2020г. По тези програми България ще усвоява средства от  Европейските структурни и инвестиционни фондове . Основните теми, по които се дискутира бяха приоритетите и мерките в новите оперативни програми и възможността за финансиране на проекти на неправителствени организации, общински администрации  и читалища .  Съгласно текста на одобрения от правителството проект на ОП „Околна среда" приоритетно ще  се инвестира във ВИК-проекти в територии с над 10 000 екв.ж.Това разбуни духовете, тъй като по-голяма част от общините в област Шумен имат потребност от изграждането на такава инфраструктура в в територии  с население под 10 000 екв.ж. По време на кампанията ОИЦ представи и мерки в Националната  рамка за действие по НАТУРА  2000. Те  ще бъдат предлагани на територията на защитените  зони  в област Шумен. Силен бе интересът и към засегнатите в Споразумението за  партньорство (СП),  възможности за финансиране на проекти по т. нар. Водено от общностите местно развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.