wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На информационно събитие в ОИЦ-Шумен бяха представени възможности за финансиране на проекти на читалища в рамките на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) (2014-2020). Читалищата са сред допустимите бенефициенти по ос2 " Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" на ОПРЧР (2014-2020). В рамките на инвестиционен приоритет 1: "Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите", читалищата могат да изпълняват дейности в четири направления: "Подобряване на достъпа до заетост", "Подобряване достъпа до образование", "Подобряване достъпа до социални и здравни услуги" и "Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи". Представители на над 28 читалища в област Шумен се информираха и за планираните индикативни процедури за 2015г. по оперативната програма.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.