wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На поредно информационно събитие в рамките на кампания за новите оперативни програми и възможности за кандидатстване по тях през 2015г., в ОИЦ-Шумен гостуваха представители на културни организации и административни структури. Те се запознаха с планираните процедури за кандидатстване през 2015г. съгласно индикативните годишни работни програми на управляващите органи по оперативните програми. Представени бяха още съдържанието на одобрената ОП "Развитие на човешките ресурси" и възможностите, които програмата предлага за широк кръг ползватели на европейски средства. Участниците в срещата задаваха въпроси и извън темата на събитието, свързани предимно с начина на кандидатстване по оперативните програми и образците на формуляри за електронно приемане и отчитане на проекти през новия програмен период. Заявен беше интерес за провеждане на второ обучение с бенефициенти за електронно кандидатстване и отчитане на проекти. Съгласно разработеният от ОИЦ план за дейностите, подобна разяснителна кампания ще бъде инициирана от центъра през пролетта на 2015г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.