wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Индикативни процедури за кандидатстване през 2015г. по новите оперативни програми (ОП) 2014-2020г. заинтригуваха представители на училища в област Шумен. Най-силен бе интересът им към процедура по ос 2 "Регионална образователна инфраструктура" от ОП "Региони в растеж"(2014-2020)., която ако оперативната програма бъде одобрена от Европейската комисия, е заложена в тазгодишната Индикативна работна годишна програма (ИРГП) на Управляващия орган (УО). Чрез нея, училищата желаят да въведат мерки за енергийна ефективност и ремонтират сградите на държавни и общински училища и прилежащите към тях дворни места, да ги направят достъпни за хора с увреждания, да доставят и монтират оборудване и обзавеждане в новите сгради. На среща в Областния информационен център (ОИЦ) в Шумен, директори на общински и държавни училища питаха и за старта на част от заложените 18 индикативни процедури по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР) и две процедури по ОП "Развитие на човешките ресурси"(ОПРЧР). Директорите се информираха и за съдържанието на одобрената ОПРЧР 2014-2020, нейните приоритети, дейности и групи бенефициенти.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.