wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Представители на неправителствени организации от Шумен се информираха за възможности по новите оперативни програми през 2015г., съгласно публикуваните Индикативни работни годишни програми(ИРГП) на Управляващите органи (УО). В детайли им бе представена одобрената от ЕК ОП "Развитие на човешките ресурси" и предстоящите по нея общо 10 индикативни процедури за кандидатстване през 2015г. От неправителствения сектор изразиха задоволство от увеличеният процент авансово плащане по проектите през новия програмен период по ОПРЧР - между 20-40% според вида на процедурите.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.