wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Фирми от Шумен участваха в две срещи и три изнесени приемни на Областния информационен център за новите оперативни програми (ОП). Дискутирани бяха възможности за финансиране на бизнес проекти по ОП" Развитие на човешките ресурси" и все още неодобрената от ЕК програма " Иновации и конкурентоспособност". Беше представен финалният вариант на ОПИК от декември, 2014г., който дава възможности за финансиране на проекти за иновации и технологично развитие, за производствен капацитет и растеж, за енергийна и ресурсна ефективност в микро, малки и средни предприятия. Допустимо по програмата е и използването на финансови инструменти - дялови и квазидялови инвестиции, осигуряващи начален капитал за стартиращи предприемачи, новосъздадени МСП, желаещи да реализират бизнес идея на стойност над 25 000 евро.   

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.