wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 140 потенциални бенефициенти по оперативните програми се включиха в първата за 2015г. информационна кампания на Областния информационен център в Шумен. Бяха организирани седем информационни събития за представяне на възможности за кандидатстване по оперативните програми през 2015г. за общини, неправителствени и културни организации, социални пратньори, читалища и бизнеса. Експерти от центъра посетиха фирми в град Шумен, за да ги информират за възможности за кандидадтстване с бизнес проекти по оперативните програми и други инструменти на Общността през 2015г. Данните от посещенията на срещите и приемните показват нарастващ интерес към новите възможности, които европейските фондове ще предложат през периода 2014-2020. Общо 52 представители на бизнеса в град и област Шумен се информираха за последния проект на ОП „Иновации и конкурентоспособност" от декември, 2014г., изпратен за одобрение в Европейската комисия, както и за възможности, които ОП "Развитие на човешките ресурси" (2014-2020) предоставя за работодатели през новия програмен период .

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.