wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Около 30 от идеите бяха споделени на срещата с администрацията и представителите на училища, НПО и кметовете на населени места. Над 20 шуменци участваха в анкетата, която ОИЦ проведе за около час на улицата пред кметството в Шумен. Пред експертите Грациела Атанасова и Ирена Стефанова, хората представиха своите предложения за промени в инфраструктурата на града и областта - проекти за улично осветление, пътища, за водата на града, културен туризъм, насърчаване на заетостта и създаване на кризисни центрове и такива за бездомници.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.