wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 202

Висок интерес към европейските фондове през новия програмен период

Над 140 потенциални бенефициенти по оперативните програми се включиха в първата за 2015г. информационна кампания на Областния информационен център в Шумен. Бяха организирани седем информационни събития за представяне на възможности за кандидатстване по оперативните програми през 2015г. за общини, неправителствени и културни организации, социални пратньори, читалища и бизнеса. Експерти от центъра посетиха фирми в град Шумен, за да ги информират за възможности за кандидадтстване с бизнес проекти по оперативните програми и други инструменти на Общността през 2015г. Данните от посещенията на срещите и приемните показват нарастващ интерес към новите възможности, които европейските фондове ще предложат през периода 2014-2020. Общо 52 представители на бизнеса в град и област Шумен се информираха за последния проект на ОП „Иновации и конкурентоспособност" от декември, 2014г., изпратен за одобрение в Европейската комисия, както и за възможности, които ОП "Развитие на човешките ресурси" (2014-2020) предоставя за работодатели през новия програмен период .

Продължава...

Бизнесът търси възможности за европейско финансиране през 2014-2020

Фирми от Шумен участваха в две срещи и три изнесени приемни на Областния информационен център за новите оперативни програми (ОП). Дискутирани бяха възможности за финансиране на бизнес проекти по ОП"…

Продължава...

Неправителствени организации питат за процента на авансовите плащания по проекти през новия програмен перидо

Представители на неправителствени организации от Шумен се информираха за възможности по новите оперативни програми през 2015г., съгласно публикуваните Индикативни работни годишни програми(ИРГП) на Управляващите органи (УО). В детайли им бе…

Продължава...

Училищата са в очакване на процедури по новите оперативни програми

Индикативни процедури за кандидатстване през 2015г. по новите оперативни програми (ОП) 2014-2020г. заинтригуваха представители на училища в област Шумен. Най-силен бе интересът им към процедура по ос 2 "Регионална образователна…

Продължава...

ОИЦ-Шумен се срещна с бенефициенти от културни организации и административни структури

На поредно информационно събитие в рамките на кампания за новите оперативни програми и възможности за кандидатстване по тях през 2015г., в ОИЦ-Шумен гостуваха представители на културни организации и административни структури.…

Продължава...

Читалищата са сред допустимите бенефициенти по ОПРЧР 2014-2020

На информационно събитие в ОИЦ-Шумен бяха представени възможности за финансиране на проекти на читалища в рамките на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) (2014-2020). Читалищата са сред допустимите бенефициенти…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.