wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 202

ОИЦ-Шумен с първо за 2015г. информационно събитие

Служители от общинските администрации в област Шумен се запознаха с възможностите, които оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"(ОПРЧР) предлага през новия програмен период. На информационна среща в Областния информационен център (ОИЦ) в Шумен бяха представени трите стълба на програмата, петте приоритетни оси и компониращите ги инвестиционни приоритети. Експертът от ОИЦ Грациела Атанасова обясни, че във фокуса на ОПРЧР (2014-2020) попадат дейности, свързани с увеличаване затостта за търсещите работа и неактивните лица, устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, социално икономическа интеграция на маргинализираните общности повишаване достъпа до услуги от общ интерес (здравни, социални и др.) От финансовия план на Програмата е видно, че за Приоритетна ос № 1 е отредена най-голяма субсидия (59%), следвана от Приоритетна ос № 2 (31%), а останалите 10% от бюджета на ОП РЧР са разпределени между Приоритетни оси № 3, 4 и 5 като за Приоритетна ос № 4 - ,,Транснационално сътрудничество‘‘ е предвидена най-малко субсидия, за това по нея могат да се финансират целево само малки по мащаб инициативи.В хода на информационното събитиe бяха представени и индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2015г. по седемте оперативни програми(ОП). През 2015г. се планира договарянето на почти 7,5 млрд. лева от безвъзмездната финансова помощ (БФП) по седемте нови ОП, съгласно ИГРП. Очаква се стартирането на около 40 процедури за кандидатстване, като най-много (17 процедури) са по новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", отбеляза управителят на ОИЦ, Галина Минчева.  

Продължава...

Община Смядово има готови проекти за новия програмен период

Община Смядово има вече подготвени проекти, с които ще кандидатства по програмите през новия програмен период. Това съобщи кметът Иванка Петрова при откриването на изложбата: "Стъпки по пътя към програмен…

Продължава...

В Община Велики Преслав показаха по иновативен начин успешни проекти от първия програмен период

Успешни проекти от първия програмен период бяха показани в рамките на националната инициатива: "Стъпки към програмен период 2014-2020" в община Велики Преслав. Домакините на изложбата, която бе организирана от Областен…

Продължава...

Стъпки на община Хитрино към програмен период 2014-2020

Община Хитрино също се включи в националната инициатива: "Стъпки към програмен период 2014-2020". Във фоайето на кметството са изложени фотоси от общо 11 проекта, изпълнени през първия програмен период в…

Продължава...

Проекти за над 14 млн. лева показа в изложба община Нови пазар

Проекти на обща стойност 14,4 млн. лв., реализирани по Оперативна програма "Регионално развитие (2007-2013)" показа община Нови пазар в рамките на изложбата: "Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020". С…

Продължава...

Община Каспичан с пет проекта в изложбата " Стъпки към програмен период 2014-2020"

Община Каспичан показва най-много проекти от деветте по-малки общини в област Шумен в рамките на изложбата: "Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020". Изложени са фотоси от два инфраструктурни проекта,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.