wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 202

Възможностите за онлайн кандидатстване и отчитане на проекти бяха представени в общините Смядово и Велики Преслав

Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен представи възможностите за електронно кандидатстване и отчитане на проекти в общините Смядово и Велики Преслав. Представители на общинската администрация, неправителствени организации (НПО) и читалища бяха запознати с новите електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от ЕС и с новите европейски правила за финансиране на оперативните програми и проектите през периода (2014-2020г.). Участниците в срещите задаваха  въпроси относно сроковете за подготовка и одобрение на оперативните програми , формите на одит и контрол и начина на финансиране на програмите и проектите. Беше акцентирано за нуждата от електронен подпис при подаването и отчитането на проектите онлайн и унифицирането на информацията, която ще се подава към управляващите органи при електронното кандидатстване и отчитане на проектите през новия програмен период. Проведените срещи са част от информационна кампания на ОИЦ в област Шумен.

Продължава...

ОИЦ – Шумен представи новите услуги на ИСУН в Нови Пазар и Каспичан

Новите възможности за елетронно кандидатстване и отчитане на проекти бяха представени в общините Нови Пазар и Каспичан. Информационните срещи бяха организирани от Областния Информационен Център - Шумен. Те се проведоха…

Продължава...

Втора информационна среща за електронните услуги на ИСУН

ОИЦ-Шумен проведе втора информационна среща в рамките на кампанията "Новият програмен период - електронно кандидатстване и отчитане на проекти". Представители на общинската администрация, училища, детски градини, неправителствени организации, младежки клубове…

Продължава...

ОИЦ - Шумен разясни възможностите за он-лайн кандидатстване с проекти през новия програмен период

На информационни срещи в общините Никола Козлево и Върбица, Областният информационен център разясни възможностите за електронно кандидатстване и отчитане на проекти в периода (2014 - 2020г.). Срещите са част от…

Продължава...

ОИЦ- Шумен завърши цикъл от срещи за новите правила в еврофинансирането

Новите правила в еврофинансирането представи в проедица от информационни срещи през януари Областния информационен център в Шумен. Над 100 ползватели на европейски средства в област Шумен бяха информирани за влезлите…

Продължава...

Втора среща за правилата в еврофинансирането през новия програмен период

ОИЦ-Шумен проведе втора по ред информационна среща за правилата в еврофинансирането през новия програмен период (2014-2020г.). Представители на неправителствени организации, образователни центрове, социални партньори и спортни клубове получиха информация за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.