wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център - Силистра проведе днес, 15 април, информационно събитие, посветено на споделянето на добри практики от успешно изпълнени проекти с европейско финансиране. „Ден на отворените врати“ бе организирано посещение на група младежи и журналисти при фирми-бенефициенти с приключени проекти по Оперативните програми в община Силистра.
В обиколката се включиха ученици от ЕГ „Пейо Яворов“ гр.Силистра, които са сформирали своя неформална младежка група „Предприемачи на бъдещето“. В момента активните младежи изпълняват проект „Кариерата – моето бъдеще“, финансиран от Община Силистра в рамките на конкурсна сесия „Младите за Силистра 2016“.
Посетени бяха 3 фирми с различна сфера на дейност и различна големина, но общото между тях е, че всички са изпълнили свои проекти с европейско финансиране.
„Силома“ АД е повишила своята конкурентоспособност чрез направени инвестиции за модернизиране и обновление на производствено оборудване. Финансирането е по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и е на обща стойност близо 600 хил.лв. В рамките на проекта е закупено ново оборудване и софтуер, което е довело до увеличаването на приходите от производствена дейност с 10%, намаляване на производствените разходи с 5%, намаляване на брака от производството с 40% и намалена себестойност на продукцията с 5%.
„Пътстрой“ АД е реализирала проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност по същата финансираща програма на обща стойност над 900 хил.лв. За производствената си дейност в каменна кариера с.Поп Кралево е закупено оборудване – трошачо-сортировъчен модул и нов челен товарач и е изградена система за подгряване на вода. Направените инвестиции са в посока разширяване на дейността на “ПЪТСТРОЙ” АД и увеличаване производителността на труда в кариерата. Намалената себестойността на единица продукция оказва сериозно влияние върху увеличаване на продажбите и подобряване финансовите резултати на предприятието. За фирмата е особено важно това, че инвестира в посока подобряване условията на труд, както и в опазване на околната среда, посредством намаляване на енергопотреблението и количествата отделени въглеродни емисии.
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 е финансирала стартирането на собствен семеен бизнес – това видяха младите предприемачи при посещението в автосервиз „Пепо“ гр.Силистра. Успешният проект е на обща стойност близо 19 хил.лв. и е за оборудване на автосервиз и предоставяне на автомонтьорски услуги. Закупени са хидравличен двуколонен подемник с горна синхронизация и електронна машина за баланс на колела. Доставени са материали и консумативи за стартиране на работата на сервиза и е изработена стратегия за развитие на микро предприятието.
Всички домакини – ръководители на успешни фирми пожелаха на активните млади хора да милеят за Силистра и да работят за развитието на града ни. Бяха споделени ценни съвети и детайли от сложната задача да правиш бизнес в България. С отправено пожелание да бъдат образовани, предприемчиви и успешни приключи Денят на отворените врати. Събитието е част от националната кампания на мрежата от ОИЦ в България под надслов "Успешни ЗАЕДНО".

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.