wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27 април (сряда) 2016 г., от 10:00 ч., в залата на ОИЦ-Силистра ще се състои информационна среща, на която ще бъдат представени актуални и предстоящи възможности за кандидатстване с проектни предложения на бизнеса по програмите през 2016 г. Организатор е Областният информационен център (ОИЦ), а поканени да присъстват са работодатели, които проявяват интерес към европейските фондове и начините за подкрепа на своите бизнес начинания.
Акцент ще бъде поставен върху отворената процедура за подаване на проекти „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Експертите от ОИЦ-Силистра ще представят насоките за кандидатстване и допустимите дейности. Финансирането за един проект варира от 50 000 лв. до 391 166 лв., като безвъзмездната помощ е 100%. Крайният срок за кандидатстване е 14 юни 2016 г.
В допълнение, екип от Дирекция „Бюро по труда“ Силистра ще запознае присъстващите работодатели с възможностите за осигуряване на субсидирана заетост с европейски и национални средства.
В последната част от срещата ще бъде предложена дискусия по темата „Опростяване“ на процеса „Европейски проект“. Чрез обсъждане на всички етапи по кандидатстване и изпълнение на проекти в България, ще бъдат потърсени коментари и конструктивни предложения за улесняване и опростяване на достъпа до европейските фондове.
Събитието е част от националната информационна кампания на мрежата от ОИЦ в България под надслов „Успешни ЗАЕДНО“. Инициативата е насочена към представители на бизнеса и протича в цялата страна в периода 22 март – 09 май.

Срещата е открита за медии.

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.