wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-Силистра представи „Добри и безопасни условия на труд“

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) приключи своята информационна обиколка във всички общини от област Силистра по темата „Европейски възможности за бизнеса през 2016“. Близо 230 участници, представители на фирми-работодатели и безработни лица, се включиха в събитията – срещите бяха партньорски, като за организацията и провеждането им съвместни усилия положиха ОИЦ-Силистра и Дирекции „Бюро по труда“ – Силистра, Тутракан и Дулово.
Събитията са част от националната информационна кампания на мрежата от ОИЦ в България под надслов „Успешни ЗАЕДНО“. Инициативата е насочена към представители на бизнеса и протича в цялата страна в периода 22 март – 09 май.

По време на срещите бяха представени актуални и предстоящи възможности за финансиране на бизнеспроекти по Оперативните програми, като акцентът беше поставен върху актуалната покана за подаване на проектни предложения от работодатели „Добри и безопасни условия на труд“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Целта на процедурата е да бъде подобрена работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.
Процедурата също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота. Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели. Финансирането за един проект варира от 50 000 лв. до 391 166 лв., като безвъзмездната помощ за микро, малки и средни предприятия е 100%, съфинансиране от 20% се изисква единствено от големи предприятия.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период от 12 месеца;
3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;
4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.
Кандидатстването по процедурата се извършва само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), като крайният срок е 14 юни 2016 г., 17:30 ч.

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.