wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 7 юли (четвъртък) 2016 г., от 10:00 ч., в залата на ОИЦ-Силистра ще се състои информационна среща в подкрепа на бизнеса, по време на която ще бъдат представени актуални възможности за кандидатстване с проектни предложения по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Организатор е Областният информационен център (ОИЦ), а поканени да присъстват са представители на микро, малки и средни предприятия в Силистра.

Експертите от ОИЦ-Силистра ще представят две процедури за кандидатстване с проекти по ОПИК – „Енергийна ефективност в МСП“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Присъстващите ще бъдат запознати с възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ (БФП) и с насоките за кандидатстване. Ще бъдат подробно разгледани условията за допустимост на кандидати, дейности и разходи, както и стъпките за електронно кандидатстване чрез ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС).

Срещата е открита за медии.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.