wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) стартира серия от информационни срещи в общините от област Силистра на тема „Европейски пари за българското селско стопанство“. Земеделски производители и сдружения ще бъдат запознати с параметрите на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, както и с Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

Подмярката предоставя възможности за внедряване на нови продукти, технологии и обновяване на наличните активи, както и подобряване на условията на труд и производство, качеството на продукцията и осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти. Допустими кандидати са регистрирани земеделски производители, признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, с няколко възможности за увеличаване на процента. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният е 1 000 000 евро, с определени уточнения.

Според заповед на министъра на земеделието и храните, подаването на проекти ще стартира на 26 октомври 2016 г. и ще продължи до 7 декември 2016 г.

          Първите две срещи ще бъдат проведени по следния график:

  • 17 октомври (понеделник) 2016 г., от 9:30 ч. – с.Гарван, община Ситово;
  • 18 октомври (вторник) 2016 г., от 9:30 ч. – с.Кайнарджа в залата на Туристически информационен център.

За контакт с ОИЦ-Силистра:

Мария Недялкова, експерт „Комуникация, информация и логистика“
Тел. 086 822 012
ул.„Симеон Велики“ 49 (сградата на Художествената галерия, вход към Кукления театър)
 

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.