wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) представи процедура „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд. Социалното предприемачество е бизнес със социална мисия, съчетание и баланс между икономически и социални цели. Процедурата предоставя възможност за създаване на ново или развитие на вече съществуващо социално предприятие, чиято основна му цел е генериране на социална възвръщаемост, а не на печалба.

За срещите бяха поканени допустимите кандидати и партньори по програмата – работодатели, неправителствени организации, доставчици на социални услуги, специализирани предприятия на хора с увреждания, представители на Общинските администрации в областта, читалища. Присъстващите бяха запознати със същността на процедурата и нейните цели, допустимите дейности и разходи, както и целевата група. Кандидатстването в партньорство е възможно, но не е задължително.

Сред допустимите дейности са психологическо подпомагане и мотивиране за включване в заетост; предоставяне на обучения по професия на хората, за които е осигурена заетост в социални предприятия; осигуряване на наставник за новонаетите; оборудване на новосъздадените работни места. Проектите задължително трябва да включват подкрепа за осигуряване на заетост до 12 месеца на хора от уязвимите групи – хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица – безработни, вкл. безработни младежи, продължително безработни, хора над 50-годишна възраст; самотни родители; многодетни майки; малцинствени групи и други. Планираните дейности трябва да приключат до 31 декември 2018 г.

Предвидената безвъзмездна финансова помощ е от 50 000 лв. до 391 166 лв., като няма изискване за съфинансиране от страна на кандидатите. Общият бюджет на процедурата е 15 000 000 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 05 януари 2017 г., 17:30 ч. чрез ИСУН 2020, като подаването се извършва с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Експертите от ОИЦ-Силистра представиха и Добри практики в социалното предприемачество в България. В Силистра и до днес действа социално предприятие за изработка на народни носии, създадено по проект в предишния програмен период. Ателието е оборудвано с модерни, високотехнологични машини, които да гарантират високо качество на продукцията, като в продуктите е вложен и 50% ръчен труд.

Областен информационен център – Силистра продължава да предоставя информация по отворената процедура и намясто в офиса си:
Гр.Силистра
Ул.“Симеон Велики“ №49
Сграда на Художествената галерия (вход към Куклен театър)
Тел. 086 822 012
e-mail: oic_silistra@abv.bg


Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.