wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира информационна среща на тема „Българското Председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС)“.

Какво представлява българското председателство и защо е важно за нас, са въпросите, които ще бъдат обсъдени. Екипът на ОИЦ-Силистра ще запознае присъстващите с организационната структура на ротационното председателство, значимостта му за България и българската общественост, както и предизвикателствата, пред които е изправена държавата ни. На участниците ще бъдат предоставени информационни материали, осигурени от Националния център по подготовка и провеждане на Българското председателство.

Информационното събитие ще се проведе на 2 декември (петък) 2016 г., от 10:00 часа в залата на ОИЦ-Силистра (сградата на Художествената галерия, вход откъм Кукления театър). Поканени за участие са представители на областна и общинска администрации, институции, НПО, младежи и медии. Срещата е открита за всички, проявяващи интерес по темата.

 

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.